top of page

Οι υπηρεσίες μας

picto aquaculture.png
picto monitoring.png
picto research.png

Καινοτόμες μέθοδοι

Νέα είδη εκτροφής

Κλειστά κυκλώματα νερού

Αδειοδότηση

Παρακολούθηση

Διαχείριση παράκτιας ζώνης

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και φέρουσα ικανότητα

Επιβλαβή μικροφύκη

Διαχείριση υγροτόπων

Ερεύνησε το πρόβλημα σου Ερευνητικά προγράμματα

Καινοτόμες μέθοδοι

Η τεχνολογία στην υδατοκαλλιέργεια είναι ολοένα και αναγκαία. Οι επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να ενσωματώσουν νέες και καινοτόμες μέθοδοι και εργαλεία, προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία και τα προϊόντα τους.

Οι γνώσεις, η εμπειρία και η εξειδίκευσή μας στον κλάδο μπορεί να καλύψει πληθώρα αναγκών των πελατών μας, από την παραγωγή στη διαχείριση και από τον σχεδιασμό στην αξιολόγηση και την πρόβλεψη.

 

 

fish_cages_underwater.png

Νέα είδη εκτροφής

Η υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να διευρύνει περαιτέρω τα είδη εκτροφής της, προκειμένου να καλύψει το σημαντικό έλλειμα από την αλιεία. Τα νέα είδη θα πρέπει να έχουν υψηλή εμπορική αξία, ώστε να δώσουν νέα ώθηση στον κλάδο. Τέτοια είδη μπορεί να είναι οι γαρίδες, οι αχινοί, τα ολοθούρια, τα φύκη, κάποια οστρακοειδή  και ψάρια, χρησιμοποιώντας την πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια (Multi-Trophic).

Οι πειραματικές δοκιμές που έχουμε εφαρμόσει για αυτά τα είδη μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις για τις συνθήκες εκτροφής τους.

spirulina_farm.JPG

Κλειστά κυκλώματα νερού

Τα κλειστά κυκλώματα νερού (Recirculating Aquaculture Systems - RAS) επιτρέπουν την εκτροφή  και την εξυγίανση ειδών, οπουδήποτε, καθώς εξασφαλίζουν τις άριστες συνθήκες παραγωγής, ακόμα και των ειδών που δεν μπορούν να εκτραφούν στο φυσικό περιβάλλον.

Η εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρουσιάζει υψηλότερο κόστος κατασκευής αλλά αυξάνουν τους παραγωγικούς κύκλους εκτροφής.

Έχουμε εμπειρία στον σχεδιασμό και κατασκευή συστημάτων εξυγιάνσης οστρακοειδών από το 2006 και σε Biofloc συστήματα για την εκτροφή ειδών γαρίδας από το 2010.

RAS_design2.jpg

Αδειοδότηση

Η σωστή αξιολόγηση των βημάτων στη διαδικασία αδειοδότησης εξασφαλίζει την ταχύτητα έκδοσης των απαραίτητων αδειών.

Παρέχουμε υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας για περισσότερο από 18 χρόνια. Η εμπειρία μας στην αδειοδότηση, μεταξύ των άλλων και των πρώτων μονάδων εκτροφής στη Χώρα μας για τη Σπειρουλίνα, τον οξύρρυγχο, αχινό και γαρίδα, παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. 

shrimp_farm_design.jpg

Παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και των περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. ποιότητα υδάτων εκτροφής, ρεύματα κ.α.) αποτελούν ουσιαστικοί παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ειδικά, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την εισβολή ξενικών ειδών μπορεί να αντιμετωπιστούν με πρωτόκολλα παρακολούθησης έγκαιρης προειδοποίησης.
Η τεχνογνωσία μας στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες των πελατών μας.

mussels_seed_predation.jpg

Διαχείριση παράκτιας ζώνης

Στην παράκτια ζώνη αναπτύσσεται ένας μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι συμβατές μεταξύ τους και έτσι προκύπτουν συγκρούσεις και προβλήματα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας και στην περιβαλλοντική στρατηγική, στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού.

Η 20ετής εμπειρία μας στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης σε παράκτιες περιοχές, μας καθιστά χρήσιμους συνεργάτες στους φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη των χωροταξικών σχεδίων στη Χώρα μας. 

 

 

red_tide.jpg

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και Φέρουσα ικανότητα

Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της φέρουσας ικανότητας του οικοσυστήματος αποτελούν δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο οποιαδήποτε δραστηριότητα στην παράκτια ζώνη.

mussels_farm5.JPG

Επιβλαβή μικροφύκη

Τα επιβλαβή (τοξικά) μικροφύκη σε σχέση με τη συχνότητα και την ένταση της εμφάνισής τους, αποτελούν έναν ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο των δραστηριοτήτων της παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με την Κλιματική Αλλαγή.

Παρέχουμε υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων παρακολούθησης επιβλαβών φυκών (Harmful Algal Bloom programs - HABs) σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

toxic_phytoplanton.jpg

Διαχείριση υγροτόπων

Η επιτυχημένη προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (όπως οι υγρότοποι) απαιτεί γνώση, μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισής τους.

Η εμπειρία  μας στη διαχείριση των υγροτόπων και στην εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών ξεκινά από το 2009, όπου ιδρύσαμε το πρώτο Ιχθυοτροφικό - Οικοτουριστικό πάρκο στην Ελλάδα. Το πάρκο ΤΗΘΥΣ αποτέλεσε ιδιωτική πρωτοβουλία και στόχευε στο συνδυασμό της παραγωγικής διαδικασίας και της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης.

Πιστεύουμε ότι ο εν λόγω τρόπος διαχείρισης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησης παρόμοιων περιοχών.

 

 

lagoon2.png

Ερεύνησε το πρόβλημά σου

Θέτοντας το σωστό ερώτημα και ακολουθώντας την ανάλογη μεθοδολογία μπορείς να απαντήσεις σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις.

Μπορούμε να συμβάλουμε προκειμένου να στήσεις τη δική σου έρευνα με εσωτερική ή εξωτερική βοήθεια.

Για παράδειγμα, στο βίντεο που ακολουθεί, φαίνεται η σημαντική απώλεια τροφής από ιχθυοκλωβό, λόγω μη εφαρμογής σωστών πρακτικών τροφοληψίας. Έτσι, η χρήση των κατάλληλων εργαλείων παρακολούθησης συνέβαλε στον εντοπισμό του ζητήματος, πριν προκληθεί οποιαδήποτε περιβαλλοντική ή άλλη ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον της μονάδας. 

Το βίντεο ανήκει στην εταιρεία www.elementtech.eu

Ερευνητικά προγράμματα

Έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 40 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, δημόσιους φορείς και εξειδικευμένες εταιρείες έρευνας, από διάφορες θέσεις (από εξωτερικός συνεργάτης ως και επιστημονικός υπεύθυνος).

Η εμπειρία μας στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και το ευρύ δίκτυο συνεργατών μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών μας.

bottom of page