Η Ιστορία μας

Ο Κωνσταντίνος Κουκάρας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με έμφαση στις υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες και στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες παρουσιάζεται συνοπτικά το ιστορικό των δραστηριοτήτων μας.

1_sturgeon_farm_for_caviar_2018.jpg

2018 

Υποστήριξη μονάδας εκτροφής οξύρρυγχου για την παραγωγή χαβιαριού

3_sea_sediment_sampling_2014.jpg

2014

Συλλογή ιζήματος από τον Μαλιακό κόλπο στο πλαίσιο παρακολούθησης επιβλαβών φυκών

5_shrimp_reproduction_2013.jpg

2013

Συλλογή και διατήρηση γεννητόρων γαρίδας Melicertus kerathurus στο πλαίσιο έρευνας για την αναπαραγωγή

2_fish_farm_monitoring_2015.JPG

 2015

Παρακολούθηση και καταγραφή μονάδας εκτροφής ψαριών

4_Thailand_2014_shrimp_farming.JPG

 2014

Συμμετοχή σε εκπαίδευση για την εκτροφή γαρίδας Litopenaeus vannamei στην Ταϋλάνδη

6_water_sample_collection_2013_edited_ed

2013

Συλλογή πλαγκτού σε ποτάμιο σύστημα στο πλαίσιο αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης

7_environmental_education_2012.jpg

2012

Ενημέρωση στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον υγρότοπο του Πάρκου ΤΗΘΥΣ

8_water_measurements_station_2012.JPG

2012

Τοποθέτηση on-line τηλεμετρικού σταθμού σε υδάτινο σύστημα για την παρακολούθηση των φυσικο-χημικών παραμέτρων του νερού με την εταιρεία ION Plus

10_Seawater_monitoring_2008.JPG

2008

Παρακολούθηση φυσικο-χημικών παραμέτρων θαλάσσιας περιοχής μυδοκαλλιεργειών 

9_depuration_system_monitoring_2011.JPG

2011

Έλεγχος της κατάστασης του νερού σε σύστημα εξυγίανσης οστρακοειδών

11_lake_kastoria_sediment_analysis_1998.

1998

Συλλογή και ανάλυση ιζήματος στη λίμνη Καστοριά στο πλαίσιο αξιολόγησης της τροφικής της κατάστασης